Νομοθεσία

Πινακας με νόμους ενημερωμενο απο τον Δ. Κατσούκα 31-5-2017

Νόμος 4369-16

Ν 4370 - 16 τροποποιει με το άρθ 72 τον 4369 

Ν 4489 του 2017 συμπληρώνει Αξιολόγηση άρθρο 36 

Ν. 4533/2018 : Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Υπουργική Απόφαση :24 Μαΐου 2018, ΘΕΜΑ: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περί- οδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολο-γίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.

Εγκύκλιος 24 Μαΐου 2018, ΘΕΜΑ: Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ